RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest ARPNET Wojciech Chodacki; ul. Orzegowska 22; 41-700 Ruda Śląska; NIP: 641-218-47-39 (dalej również jako ,,ADO”)

Z ADO można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub drogą mailową pisząc na adres biuro@arpnet.pl

ADO przetwarza dane wskazane w czasie składania zamówienia usług, w czasie podpisywania umowy lub zaktualizowane w czasie dalszej współpracy z ADO, tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy, numer NIP, PESEL, nr i seria dokumentu tożsamości oraz dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail.

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu: realizacji zamówienia usług, wystawiania faktur i przyjmowania płatności, wysyłania informacji na temat płatności, wysyłania informacji marketingowych handlowych od ADO i jej partnerów jeśli wyraziłeś na to zgodę, kontaktu telefonicznego na podany w formularzu nr telefonu w celu marketingu bezpośredniego jeśli wyraziłeś na to zgodę,,obsługi reklamacji, realizacji próśb klientów.

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej.

Dane przechowywane są przez okres świadczenia, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat)

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres korespondencyjny, mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie świadczenie zamówionej usługi lub kontakt w celu marketingu bezpośredniego.

• ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
• ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zapytaj o szczegóły

Skorzystaj z naszej pomocy

Napisz do nas